АКТУАЛНО

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Документи във връзка с Регламента за защита на личните данни (GDPR (ЕС) 2016/679) - тук

Данни за администратора:
ОУ „Никола Вапцаров", гр. Казанлък
Адрес: гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“
E-mail: ounvkk@abv.bg
Телефон: 0431/6 34 66
Интернет страница: https://vapcarov.info 

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:
E-mail: gdprss@abv.bg
Телефон: 0877 082 221

Използва се само за въпроси, свързани с обработката на Вашите лични данни от ОУ „Никола Вапцаров", гр. Казанлък  в качеството му на администратор, както и за упражняването на правата Ви по чл. 15 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/ 679."

Политики за прозрачност за обработка на лични данни

Политика за прозрачност при обработване на личните данни на граждани, чужденци и лица без гражданство - тук

Политика за прозрачност при обработване на личните данни на дарители - тук

Политика за прозрачност при обработване на личните данни на кандидати за работа - тук

Политика за прозрачност при обработване на личните данни на контрагенти - тук

Политика за прозрачност при обработване на личните данни на работници, служители - тук

Политика за прозрачност при обработване на личните данни на ученици и родителите, настойниците, попечителите - тук

Ред за даване и управление на съгласието за обработка на лични данни:

1. Наименование на административната услуга

Даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни, съгласно ОРЗД


2. Правно основание за предоставяната административна услуга

Чл. 4, § 11, чл. 6, § 1, чл. 7, чл. 9, § 1 и съображения 32, 33, 42, 43, 58 от ОРЗД


3.  Начини за даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни

     1) Лично, на хартиен носител – в канцеларията на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Казанлък на адрес: гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“
2) По електронен път на имейла на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Казанлък  - ounvkk@abv.bg, като същото следва да бъде оформено като електронен документ, съгласно приложените образци, подписан с електронен/ни подпис/и (не сканирано!).


4. Изисквания за предоставяне на услугата

       За да се предостави услугата, ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Казанлък следва да Ви идентифицира по несъмнен начин.
        При подаване на декларация/ заявление се изисква предоставяне на оригинал на лична карта на декларатора/ заявителя, който се връща след сверяване на данните.
         Когато декларацията/ заявлението не се подава лично от субекта на данни , към него се  прилага копие на пълномощното с нотариална заверка на подписа , придружено от оригинал и лична карта на упълномощеното лице в оригинал, които се връщат след сверяване на данните при подаване на документите или друг документ удостоверяващ представителната власт на лицето, подаващо декларацията/ заявлението.

5. Такса
      Такса за услугата не се заплаща.

6. Орган, осъществяващ контрол за спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/ 679 и Закона за защита на личните данни по отношение на упражняване на правата  на субектите на данни

Комисия за защита на личните данни


7. Формуляри за даване и оттегляне на съгласие, разработени за Ваше улеснение от  ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Казанлък:

Декларация за съгласие от субекта на данни
Декларация за съгласие от субекта на данни със съгласието на родител/ попечител
Декларация за съгласие от родител/ настойник за обработване на лични данни на дете
Заявление за оттегляне на съгласието от субекта на данни
Заявление за оттегляне на съгласието от субекта на данни със съгласието на родител/попечител
Заявление за оттегляне на съгласието от родител/ настойник за обработване на лични данни на дете

Ред за упражняване на правата на физическите лица в качеството им на субекти на данни - тук

Заявление за достъп до данни
Заявление за коригиране на данни
Заявление за изтриване на данни
Заявление за ограничаване на обработката на данни
Заявление за преносимост на данни
Възражение