АКТУАЛНО

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията


Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства - тук

Държавна агенция за закрила на детето - тук

Информация за социалните услуги - тук

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации - тук