АКТУАЛНО

Обществен съвет

ПОКАНА ДО РОДИТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ КЪМ НОВИЯ ОБЩЕСВЕН СЪВЕТ - тук

ПОКАНА ДО ИЗБРАНИТЕ ДЕЛЕГАТИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ - тук

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА - тук

Заповед за определяне на числения състав на Обществения съвет към училището  2019 г. - тук

Заповед за организиране на родителски срещи за избор на делегати за Обществен съвет - тук

Заявление  до кмета на община Казанлък - тук

Заповед на  кмета на община Казанлък - тук

Заповед за организиране на среща с избраните  делегати за избор на ОС - тук

Присъствен списък на делегатите 2019 г. - тук

Протокол от заседание на Общото събрание на родителите - тук

Протокол за избор на председател - тук

Заповед за определяне поименно на членовете на Обществения  съвет към училището - тук

Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет към ОУ "Никола Й. Вапцаров" гр. Казанлък - тук

Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 04.02.2020 г. - тук

Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 12.03.2020 г. - тук

Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 27.04.2020 г. - тук

Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 30.07.2020 г. - тук

Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 02.09.2020 г. - тук

Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 20.10.2020 г. - тук

Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 04.02.2021 г. - тук

Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 15.03.2021 г. - тук

Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 14.04.2021 г. - тук

Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 21.07.2021 г. - тук

Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 02.09.2021 г. - тук

Документация от редовно заседание на Обществения съвет на 20.10.2021 г. - тук