ПРОЕКТИ

Проектите, по които работим

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене – за учениците от училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане

Информация за работата по проекта - тук
Сайт на проекта: https://podkrepazauspeh.mon.bg/

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Образование за утрешния ден“
Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Информация за работата по проекта - тук

Виртуални поздрави -тук, тук

  Линк към сайта на проекта https://oud.mon.bg/

  Приключи дейността на клуб "Да празнуваме в дигиталния свят". Презентация на част от работата на клуба. - тук

  Творби на ученици по проекта - тук

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран
от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, обща информация за проекта - тук