УЧИЛИЩЕТО

Страничка за безопасно движение по пътищата

    „БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Е ПРАВО И ОТГОВОРНОСТ НА ВСИЧКИ.“
     Обучението по Безопасност на движението по пътищата /БДП/ в клас   е свързано с  изграждане на основите на възпитанието, културата   и   техническата   грамотност,   необходими   за   безопасното   поведение   по пътищата на учениците.  То осигурява  начална компетентност за елементите на пътната среда: “човек – пътно превозно средство –път”.   Изграждането   на   безопасно   поведение   трябва   да   бъде   постигнато   чрез ситуации, в които обучаваните се учат да разбират,  прилагат,  оценяват и управляват практически умения, необходими им в съвременната пътна обстановка. Те трябва да се формират главно чрез подражаване, упражнения, тренировки и личен опит. Чрез  обучението  трябва да се постигне придобиване от учениците на знания и умения, формирани при възпитанието и обучението им, и същевременно да се осигурят условия за изграждане на представите им за връзките между техника – социална действителност – транспортна култура. Възпитателната дейност чрез изучаването на Безопасност на движението по пътищата   представлява   своеобразни   стъпала   за   преминаване   от   процеса   на възприемане,   формиране,   затвърдяване   и   надграждане   на   знания   и   умения   към развиване и усъвършенстване на защитните механизми на  учениците като участници в съвременното пътно движение. Дългосрочната   роля   на   възпитанието   и   обучението   по   Безопасност   на движението по пътищата е създаването на определен начин на мислене и изграждане на транспортна култура на отделната личност, които осигуряват не само личната безопасност, но и сигурността на останалите участници в движението. Обучението  по Безопасност на движението  по пътищата  е вид социално учене и трябва да бъде наситено с дейности с интелектуален и практически характер, а доминиращата форма да бъде практическото упражнение. Това ще осигури като резултат доминиране на уменията над теоретичното знание, защото опазването на живота   и   здравето   изисква   преди   всичко   действено–практическо   отношение,самоконтрол и отговорност към спазване на нормативни изисквания и стремеж за усъвършенстване на защитни реакции.Обучението по Безопасност на движението по пътищата е концентрично, като   целите,   учебното   съдържание,   формите   и   методите   му   са   в   зависимост   от психофизиологическите особености на учениците.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
  Да се формират и усъвършенстват  сензомоторни  умения за защита:
• Да възприемат и разграничават цветове, форми, движение, скорост, покой;
• Да възприемат и различават шумове от пътни превозни средства;
• Да   придобиват   и   развиват   двигателни   умения   (движения   на   тялото   и главата, определяне на посоките  „ляво–дясно”, „горе–долу”, спрямо точка в себе си и спрямо точка извън себе си), насочени към възприемане на оптимално количество информация.
  Да се формират и усъвършенстват интелектуални умения:
• Да се ориентират в реална пътна ситуация като пешеходци и пътници в обществения транспорт;
• Да могат да определят елементите на пътната среда в квартала, около дома и около училището;
• Да откриват грешки в поведението на пешеходци и пътници в обществения транспорт в различни ситуация;
• Да умеят да описват собственото си поведение като пешеходци и пътници;
• Да умеят да разбират и обясняват последствията от грешките в собственото си поведение като пешеходци, пътници и начинаещи велосипедисти;
• Да   формират   начални   умения   за   разбиране   развитието   на пътнотранспортната   ситуация,   на   поведението   на   участниците   в   нея   и   на собственото си поведение;
•  Да   изброяват   рисковите   фактори   на   различните   пътно–транспортни ситуации.
   Да се формират и усъвършенстват практически умения:
•  Да разчитат схеми и планове с маршрути;
•  Да   се   движат   самостоятелно   и   безопасно   по   маршрут   от   дома   до училището и обратно;
•  Да   преминават   безопасно   през   кръстовища,   пешеходни   пътеки   и необозначени места;
•  Да формират умения за обясняване на собственото си поведение;
•  Да формират умения за въздържане от импулсивни действия;
•  Да   осъзнават   значението   на   толерантността,   етичността   и дисциплинираността между участниците в движението по пътищата;
•  Да формират умения за извършване на правилните действия в различни пътни ситуации.

ПРОГРАМИ  ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

I клас - тук

II клас - тук

III клас - тук

IV клас - тук

V клас - тук

VI клас - тук

VII клас - тук

Материали - тук

Инструкция за поведение при зимни условия - тук