Служебна информация

Документи издавани от институцията

Документи - тук

Бланки - тук

Декларация за ГЦОУД - тук

ДЕКЛАРАЦИЯ за ЗЛД родител - тук

Декларация за информирано съгласие с учебния план - тук

Декларация за придружител - тук

Заявление до директор и класен ръководител за освобождаване от учебни занятия - тук

Заявление за заминаване в чужбина - тук

Заявление за ИУЧ - тук

Заявление за преместване  в друго училище - тук

Заявление при приемане на ученик - тук

УП отсъствие от занятия в ГЦОУД - тук