АКТУАЛНО

Обществен съвет

ПОКАНА ДО РОДИТЕЛИТЕ - тук

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА - тук

Заповед за определяне на числения състав на Обществения съвет към училището - тук

Заповед за организиране на родителски срещи за избор на делегати за Обществен съвет - тук

Искане до кмета на община Казанлък - тук

Писмо от кмета на община Казанлък - тук

Присъствен списък на делегатите, участващи в учредителното събрание за избор на членове на Обществения съвет - тук

Заповед за определяне поименно на членовете на Обществения  съвет към училището - тук

Протокол от заседание на Общото събрание на родителите - тук

Протокол от заседание на Обществения съвет - тук

Документация от заседание на Обществен съвет проведено на 24.02.2017 г. - тук

Документация от заседание на Обществен съвет проведено на 10.03.2017 г. - тук

Документация от заседание на Обществен съвет проведено на 23.03.2017 г. - тук

Документация от заседание на Обществен съвет проведено на 24.04.2017 г. - тук

Документация от заседание на Обществен съвет проведено на 14.07.2017 г. - тук

Документация от заседание на Обществен съвет проведено на 22.08.2017 г. - тук

Документация от заседание на Обществен съвет проведено на 31.10.2017 г. - тук

Документация от заседание на Обществен съвет проведено на 07.02.2018 г. - тук

Документация от заседание на Обществен съвет проведено на 16.02.2018 г. - тук

Документация от заседание на Обществен съвет проведено на 22.03.2018 г. - тук

Документация от заседание на Обществен съвет проведено на 25.04.2018 г. - тук

Документация от заседание на Обществен съвет проведено на 05.07.2018 г. - тук

Документация от заседание на Обществен съвет проведено на 27.07.2018 г. - тук

Документация от заседание на Обществен съвет проведено на 31.08.2018 г. - тук

Документация от заседание на Обществен съвет проведено на 31.10.2018 г. - тук

Документация от заседание на Обществен съвет проведено на 25.01.2019 г. - тук

Документация от заседание на Обществен съвет проведено на 26.03.2019 г. - тук

Документация от заседание от Обществен съвет проведено на 17.04.2019 г. - тук

Документация от заседание на Обществен съвет проведено на 02.07.2019 г. - тук

Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет към ОУ "Никола Й. Вапцаров" гр. Казанлък - тук

Искане - тук

Покана към членовете на Обществения съвет - тук