УЧИЛИЩЕТО

За училището...

В момента в училището се обучават 585  ученици в 25 паралелки. От тях 16 паралелки са в начален и 9 – в среден курс.

В педагогическия екип работят 49  учители, които заедно с работещите в административно–помощния сектор, хармонизирано осъществяват цялостната дейност.

Обучението е с продължителност: начален етап - 4 години и прогимназиален етап - 3 години.

 

 Страница на училището в социалната мрежа