УЧИЛИЩЕТО

За училището...

В момента в училището се обучават 486 ученици в 23 паралелки. От тях 16 паралелки са в начален и 7 – в среден курс.

В педагогическия екип работят 43 учители, които заедно с работещите в административно–помощния сектор, хармонизирано осъществяват цялостната дейност.

Обучението е с продължителност: начален етап - 4 години и прогимназиален етап - 4 години.

Годишен спортен календар

 Страница на училището в социалната мрежа