ПРОЕКТИ

Проектите, по които работим

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове -  12 извънкласни форми.

 1.  Арт студио - тук
 2.  Български книжовен език - езикови норми и правила - тук 
 3.  Да открием красотата в музиката - тук
 4.  Дигитално студио - тук
 5.  Езикът - средство за общуване - тук
 6.  Експериментална биология - тук
 7. Забавна математика - тук
 8. Занимателна математика - тук
 9.  Математическа мозайка - тук
 10.  Млад приложник - тук
 11.  Футбол - тук
 12.  Химията - интересна и забавна - тук
   


Сайт на проекта: http://tvoiatchas.mon.bg/Schools.aspx