ПРОЕКТИ

Проектите, по които работим

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове -  12 извънкласни форми.

 1.  Арт студио 
 2.  Български книжовен език - езикови норми и правила 
 3.  Да открием красотата в музиката
 4.  Дигитално студио 
 5.  Езикът - средство за общуване 
 6.  Експериментална биология 
 7. Забавна математика 
 8. Занимателна математика 
 9.  Математическа мозайка 
 10.  Млад приложник 
 11.  Футбол
 12.  Химията - интересна и забавна
   


Сайт на проекта: http://tvoiatchas.mon.bg/