Служебна информация

Документи издавани от институцията

Документи - тук Бланки - тук Декларация за ГЦОУД - тук ДЕКЛАРАЦИЯ за ЗЛД родител - тук Декларация за информирано съгласие с учебния план - тук Декларация за придружител - тук Заявление до директор и класен ръководител за освобождаване от учебни занятия - тук Заявление за заминаване в чужбина - тук Заявление з

Документи във връзка с Регламента за защита на личните данни (GDPR (ЕС) 2016/679)

Декларация за поверителност - тук

Документи

График за провеждане на факултативните учебни часове за учебната 2018/2019 г. - тук График за класни и контролни работи през II-ри срок на учебната 2018/2019 г. - тук График за провеждане на консултации - начален етап на основното образование II - ри учебен срок за учебната 2018/2019 г. - тук График за провеждане на консултации - прогимназиален етап на основното образование