Служебна информация

Документи

График за провеждане на факултативните учебни часове за учебната 2017/2018 г. - тук

График за класни и контролни работи през I-ви срок на учебната 2017/2018 г. - тук

График за провеждане на консултации - начален етап на основното образование II - ри учебен срок за учебната 2017/2018 г. - тук

График за провеждане на консултации - прогимназиален  етап на основното образование II - ри учебен срок за учебната 2017/2018 г. - тук

Седмично разписание за II - ри срок на учебната 2017/2018 г. - начален етап - тук

Седмично разписание за II - ри срок на учебната 2017/2018 г. - прогимназиален  етап - тук

График за провеждане на час на класа - 2 за II - ри учебен срок на учебната 2017/2018 г. - тук

Училищен учебен план за I -ви клас през учебната 2017/2018 г. - тук

Училищен учебен план за II  -ри клас през учебната 2017/2018 г. - тук

Училищен учебен план за V  -ти клас през учебната 2017/2018 г. - тук

Училищен учебен план за VI  -ти клас през учебната 2017/2018 г. - тук

Стратегия за развитие на ОУ "Никола Й. Вапцаров" гр. Казанлък - тук

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес - тук

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи  в ОУ "Никола Й. Вапцаров" гр. Казанлък - тук

Училищна програма за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система - тук

Режим на обучение - тук

Информация за подаване на онлайн заявление за кандидатстване на учениците след VII клас - тук

Правилник за дейността на училището за учебната 2017/2018 г. - тук