Служебна информация

Документи

График за провеждане на факултативните учебни часове и СИП за учебната 2016/2017 г.

График за класни и контролни работи през I-ви срок на учебната 2016/2017 г.

График за провеждане на консултации - начален етап на основното образование I-ви учебен срок за учебната 2016/2017 г.

График за провеждане на консултации - прогимназиален  етап на основното образование I-ви учебен срок за учебната 2016/2017 г.

График за провеждане на час на класа - 2 за I-ви учебен срок на учебната 2016/2017 г.

Годишен план за дейността на ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Казанлък за учебната 2016/2017 г. - тук

Училищен учебен план за I -ви клас през учебната 2016/2017 г. - тук

Училищен учебен план за V -ти клас през учебната 2016/2017 г. - тук

Стратегия за развитие на ОУ "Никола Й. Вапцаров" гр. Казанлък - тук

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес - тук

Мерки за повишаване качеството на образование в ОУ "Никола Й. Вапцаров" гр. Казанлък - тук

Училищна програма за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система - тук

Режим на обучение - тук

Правилник за дейността на училището за учебната 2016/2017 г. - тук