Служебна информация

Писмо на директора на дирекция “Учебници и училищна документация“

Писмо - тук

На вниманието на учениците в VII клас през учебната 2019/2020 г.

Заповед на министъра на образованието и науката - тук Образци на документи - тук Организация на дейностите - тук Анализ на резултатите от НВО VII клас по БЕЛ през учебната 2019/2020 г. - тук Анализ на резултатите от НВО VII клас по математика през учебната 2019/2020 г. - тук

Олимпиади през учебната 2020/2021 г.

Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания - тук Д Е К Л А Р А Ц И Я за информираност и съгласие - тук Резултати от училищен кръг на олимпиадата по математика - тук Резултати от училищен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда - тук Резултати от училищен кръг на

Документи издавани от институцията

Документи - тук Бланки - тук Декларация за ГЦОУД - тук ДЕКЛАРАЦИЯ за ЗЛД родител - тук Декларация за информирано съгласие с учебния план - тук Декларация за придружител - тук Заявление до директор и класен ръководител за освобождаване от учебни занятия - тук Заявление за заминаване в чужбина - тук Заявление з

Документи

График за провеждане на консултации - начален етап на основното образование II - ри учебен срок за учебната 2020/2021 г. - тук График за провеждане на консултации - прогимназиален етап на основното образование II - ри учебен срок за учебната 2020/2021 г. - тук Седмично разписание за II - ри срок на учебната 2020/2021 г. - тук График за провеждане на час на класа - 2 за II -